Splošni pogoji kluba zvestobe Lassana

Ti splošni pogoji določajo pogoje včlanitve v klub zvestobe LASSANA in način pridobivanja ter koriščenja točk zvestobe LASSANA. Sprejem teh splošnih pogojev predstavlja sklenjeno pogodbo med LASSANA d.o.o. in imetnikom kartice. Veljavna verzija teh splošnih pogojev je vedno objavljena na:  https://lassana.si/slo/klub-zvestobe

Članstvo

 1. člen

Član LASSANA Kluba lahko postane vsaka fizična oseba starejša od 15 let, ki pravilno izpolni in podpiše pristopno izjavo ter tako izpolnjeno pristopno izjavo odda v katerikoli poslovalnici LASSANA.  Izdajatelj po preveritvi vsake pristopne izjave, članstvo odobri in posameznik v salonu, kjer oddaj pristopnico prejme svojo kartico LASSANA klub.

V kolikor izdajatelj ugotovi, da je pristopna izjava nepopolna ali da so podatki neresnični, bo pridobitev članstva v klubu zvestobe LASSANA zavrnil. S pridružitvijo LASSANA Klubu se član strinja s Splošnimi pogoji in Pravili zbiralno ugodnostne sheme, ki so kot priloga sestavni del teh splošnih pogojev.

Izdajanje kartice

 1. člen

Izdajatelj in lastnik kartice je LASSANA d.o.o., Cankarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izdajatelj). Izdajatelj izda kartico ob prejemu popolne in podpisane pristopne izjave k programu zvestobe LASSANA Klub. Izjava se šteje za popolno, če so izpolnjeni vsi obvezni podatki in je označeno strinjanje s splošnimi pogoji, kot predvideno na pristopni izjavi.

Kartica se izdaja skladno s podatki, ki so navedeni na pristopni izjavi. Član s podpisom pristopne izjave in strinjanjem s splošnimi pogoji, izrecno jamči, da so podatki navedeni na pristopni izjavi pravilni, celoviti in točni. Član se zavezuje kakršnokoli spremembo podatkov nemudoma sporočiti izdajatelju, ki bo izvedel popravek podatkov in, kadar bo to potrebno, izdal novo kartico zvestobe LASSANA. Obdelava osebnih podatkov, ki jo izvaja Izdajatelj je podrobneje opredeljena v Izjavi o varstvu podatkov, ki je del teh splošnih pogojev.

Uporaba kartice

 1. člen

Kartica zvestobe LASSANA članom omogoča uveljavitev ugodnosti ob koriščenju storitev LASSANA, skladno s temi splošnimi pogoji in zbiralno usodnostno shemo. Člani prejmejo tudi redno obveščanje o posebnih ponudbah, ugodnostih in dogodkov izdajatelja, po izbranem komunikacijskem kanalu (e-pošta, navadna pošta, SMS sporočila).

Kartica je imenska in je prenosljiva samo med družinskimi člani, ki so prijavljeni na enakem naslovu v skupnem gospodinjstvu. Uporablja jo lahko samo član v skladu s Pravili zbiralno ugodnostne sheme ter temi splošnimi pogoji.

Vsakokratna veljavna Pravila zbiralno ugodnostne sheme so javno objavljena in so priloga teh Splošnih določil. Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev in Pravil zbiralno ugodnostne sheme. Vse spremembe so javno objavljene na internetni strani https://lassana.si/slo/klub-zvestobe. Če član uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, velja, da se z njimi strinja. V kolikor se član ne strinja s spremembo, ima možnost preklicati članstvo v klubu zvestobe LASSANA.

 1. člen

Član je dolžan kartico zvestobe predložiti ob koriščenju storitev, pred plačilom storitev. Po izdaji računa s strani izdajalca  koriščenje ugodnosti ni več mogoče.Koriščenje ugodnosti tudi ni mogoče brez predložitve kartice zvestobe LASSANA na prodajnem mestu. Podrobneje je koriščenje točk opredeljeno v Pravilih zbiralno ugodnostne sheme.

 1. člen

Član se zavezuje kartico zvestobe LASSANA uporabljati skladno z njenim namenom in temi splošnimi pogoji poslovanja. Član je dolžan kartico zvestobe varovati po svojih najboljših močeh in kartico zaščititi pred krajo, poškodbami in/ali zlorabo. Član kartice zvestobe LASSANA ne sme deliti s tretjimi osebami in ne sme omogočiti uporabe njegove kartice s strani tretjih oseb.

Preklic, izguba, poškodba in prenehanje pravice uporabe

 1. člen

Članstvo v Klubu lahko imetnik kartice prekliče s pisno izjavo, ki jo pošlje na naslov LASSANA d.o.o.., Cankarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana, s pripisom “LASSANA Klub” ali na e-naslov info@lassana.si. S članstvom povezani osebni podatki bodo izbrisani v 15 dneh po prejemu zahtevka.

 1. člen

V primeru, da pride do poškodbe, izgube ali odtujitve kartice zvestobe LASSANA, je dolžan član o tem nemudoma obvestiti izdajatelja, ki bo onemogočil uporabo takšne kartice in članu omogočil izdajo nove kartice. Izdajatelj si pridržuje pravico, da zaračuna razumne stroške izdelave nove kartice v višini 10 EUR, za člana, ki v enem ugodnostnem obdobju, kot je opredeljeno s temi splošnimi pogoji, zaprosi za izdelavo nove kartice zvestobe že drugič. Točke, ki jih je član imel na kartici zvestobe, ki je izgubljena, poškodovana, odtujena in/ali kako drugače uničena se prenesejo na novo kartico zvestobe.

Izdajatelj ne odgovarja za kakršnokoli koriščenje točk, ki bi jih na kartici zvestobe LASSANA koristile tretje osebe, četudi je do koriščenja točk prišlo po odtujitvi kartice, kot je opredeljeno v zgornjih odstavkih tega člena. Izdajatelj ni dolžan preverjati istovetnosti posameznika ob koriščenju točk zvestobe in ne prevzema nikakršne odgovornosti, ki bi članu lahko nastala ob odtujitvi, izgubi, poškodovanju ali kakršnikoli drugi zlorabi oz. uničenju njegove kartice zvestobe LASSANA.

Izgubo, poškodbo ali krajo kartice, kot opredeljeno v členu 6 teh splošnih pogojev, član takoj, ko je to možno, sporoči na naslov LASSANA d.o.o., Cankarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana, s pripisom “LASSANA Klub”, ali na e-naslov info@lassana.si ali na telefonsko številko 01 422 4640.

 1. člen

Izdajatelj si pridržuje pravico, da članu, ki kakor koli krši splošna določila, brez obrazložitve odpove nadaljnjo uporabo kartice in jo razglasi za neveljavno. O tem izdajatelj imetnika pisno obvesti. Ob preklicu kartice preneha pravica do koriščenja ugodnosti izhajajočih iz predhodne uporabe kartice. Izdajatelj kartico prekliče tudi, če je od zadnjega nakupa člana minilo več kot dve leti.

Delovanje sistema

 1. člen

Izdajatelj se zavezuje po najboljših močeh zagotavljati delovanje sistema kartic zvestobe, vendar ne jamči za takšno delovanje. Uporaba kartice zvestobe je vezana na delovanje blagajniškega sistema izdajatelja, kjer lahko pride do tehničnih okvar. V primeru tehničnih okvar blagajniškega sistema uporaba kartice zvestobe ni mogoča.

Izdajatelj ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi članu lahko nastala zaradi nemožnosti uporabe kartice kluba zvestobe LASSANA.

PRAVILA ZBIRALNO UGODNOSTNE SHEME

Zbiralno ugodnostno obdobje

Zbiralno ugodnostno obdobje se prične 1. februarja in zaključi 31. januarja naslednje koledarsko leto. Neizkoriščene točke v preteklem obdobju se ne prenašajo v novo obdobje.

Zbiranje točk

Točkuje se vsak nakup katere koli LASSANA storitve v vrednosti nad 3 €. Vsake 3 € prinese članu programa zvestobe LASSANA Klub eno točko. Točke se članu pripišejo avtomatsko ob plačilu storitve, v kolikor član ob nakupu predloži kartico zvestobe LASSANA. Z vsakim naslednjim nakupom storitev se članu poveča število doseženih točk.

Koriščenje točk

Član lahko koristi zbrane točke v obliki vrednostnega popusta pri nakupu produktov ali akcijskih storitev pri naslednjem nakupu, kot je to določeno v Seznamu ugodnosti. Član lahko koristi ugodnost v obliki popusta le, če ima zbranih vsaj toliko točk kot je vrednost artikla oz. storitve brez popusta. Član, ki želi koristiti točke, je dolžan o tem, še pred izdajo računa, obvestiti prodajno osebje. V kolikor član osebja ne obvesti pravočasno, član točk ne more koristiti.

Seznam ugodnosti v obliki popusta je dostopen v vseh poslovalnicah in na spletni strani izdajatelja https://lassana.si/slo/klub-zvestobe. Zbranih točk ni možno unovčiti za nakup darilne kartice ali izplačilo gotovine. Prav tako član ne pridobi darilnih točk ob nakupu darilne kartice LASSANA. Unovčitelj darilne kartice pa prejme točke, ob koriščenju storitev, v vrednosti unovčene storitve, v kolikor je član kluba zvestobe LASSANA.

Član, ki ob nakupu LASSANA storitve koristi obstoječe točke, za takšen nakup prejme LASSANA točke, enako kot če že zbranih točk ne bi koristil.

Evidentiranje števila zbranih točk

Na vsakem izdanem računu članu je izpisano število zbranih točk v predhodnih nakupih, številno prejetih točk s tekočim nakupom, število koriščenih točk in novo stanje zbranih točk.

Prenos točk med nosilci kartic ni mogoč. Nosilec kartice nabira in koristi točke.

Primeri koriščenja ugodnosti

Ob koriščenju storitev v vrednosti 30 EUR se članu pripiše 10 točk. Te točke lahko član izkoristi za ugoden nakup produkta ali storitve v akciji v vrednosti do 10 EUR.

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Lassana d.o.o., kot izdajatelj kartice zvestobe LASSANA, obdeluje osebne podatke za namene in na pravni podlagi kot so opredeljeni v tem poglavju. Izdajatelj je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi pridobitve članstva in koriščenja ugodnosti. Izdajatelj osebne podatke uporablja za naslednje namene:

Namen Pravna podlaga Vrste osebnih podatkov Rok hrambe
Pridobitev kartice zvestobe in vzdrževanje članstva Pogodbeno razmerje Kot razvidno na prijavnici, podatki o članski kartici Ves čas trajanja članstva
Izvajanje obveščanja po izbranih komunikacijskih kanalih Pogodbeno razmerje Ime, priimek in izbrani komunikacijski kanal, kot ga na prijavnici izbere član Ves čas trajanja članstva
Izvajanje prilagojenega komuniciranja Soglasje Ime, priimek, datum rojstva, spol, izbrani komunikacijski kanali, zgodovina nakupov in storitev, kjer je bila uporabljena kartica zvestobe Lassana, datum in čas termina koriščenih storitev Do preklica
Statistične analize Zakoniti interes Uporaba agregiranih podatkov, ki posameznika ne identificirajo Uporaba agregiranih podatkov, ki posameznika ne identificirajo
Uveljavitev pravnih zahtevkov in varstvo naših pravic Zakon Nabor podatkov je odvisen od situacije 10 let od dokončne razrešitve zahtevka

 

Pri obdelavi osebnih podatkov uporabljamo pogodbenega obdelovalca, ki nam omogoča delovanje kluba zvestobe.

Več o pogodbenih obdelovalcih, zaščitnih ukrepih, s katerimi varujemo vaše osebne podatke, in vaših pravicah glede obdelave pa najdete v naši politiki zasebnosti.

Za preklic soglasja ali dodatna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na izdajatelja na: info@lassana.si.

Klub zvestobe LASSANA

Klub zvestobe vam prinaša odlične ugodnosti!

Klub Lassana je program, ki nagrajuje zvestobo naših strank in jim prinaša raznovrstne ugodnosti. Člani programa zvestobe  so deležni ugodnosti pri nakupih lasne kozmetike in storitev. Prav tako jih obveščamo o ugodnostih v naši aktualni ponudbi. Spodaj si lahko ogledate vse ugodnosti, ki jih nudimo po nižjih cenah.

Člani zbirajo točke in z vsakim nakupom storitev pridobijo določeno število točk, kar jim prinaša določene ugodnosti. Vsakih 3 € prinese 1 točko, za 1 točko pa lahko član kupi za 1 € artiklov s popustom

Tudi vas vljudno vabimo k včlanitvi v Lassanin program zvestobe! Pristopnico lahko izpolnite v enem izmed naših salonov Lassana.

UGODNOSTI ZA ČLANE

 • BARVANJE LAS

  Izkoristite 5€ POPUSTA za storitev barvanja las, če nas ponovno obiščete v roku 35 dni.

 • MOŠKO STRIŽENJE

  10% POPUST na moško striženje v roku 35 dni od zadnjega obiska.

 • STRIŽENJE ALI FEN FRIZURA

  10% POPUST na storitve, ki vključujejo umivanje in oblikovanje las za ženske v roku 35 dni od zadnjega koriščenja.

 • NEGA LAS IN LASIŠČA

  Izberite eno izmed neg las ali lasišča ter izkoristite 30%  POPUST.

 • PERMANENTNO LAKIRANJE

  Ob ponovnem nanosu v roku 35 dni vam podarimo BREZPLAČNO ODSTRANJEVANJE. Ne velja za odstranjevanje tujega permanentnega laka.

 • kozmetika-prvastran

  NEGA OBRAZA

  Nudimo vam popust v višini 10% POPUST na nego obraza v roku 35 dni od zadnjega obiska.

 • medicinska pedikura

  PEDIKURA

  5 % popust na medicinsko ali estetsko pedikuro v roku 42 dni od zadnjega obiska. Delna pedikura je iz ugodnosti izključena.

 • unnamed 1

  NAKUP IZDELKOV

  Članom ob koriščenju zbranih točk nudimo do 30 % POPUSTA ob nakupu profesionalne kozmetike La Biosthetique v salonih Lassana.

Več o klubu zvestobe Lassana si lahko preberete v Splošnih pogojih.

Nadaljuj z branjem

Pomladite se za celih 10 ali celo 15 let!

Vse si želimo karseda dolgo ostati mladostne. Letom lahko kljubujemo na različne načine, mladostni videz lahko dosežemo z nekaj preprostimi triki pri ličenju, s premišljeno izbiro pričeske, oblačil, obutve, krojev, barv in vzorcev, pa z redno vadbo, z jogo obraza in z uživanjem skrbno izbranih živil. Z leti se spreminjajo tudi lasje, ki sčasoma postajajo bolj krhki, redki, suhi , zato so naše frizerke kreativnega teama Lassana – Nada, Breda, Almira in Vesna, za spletni portal ZADOVOLJNA.SI pojasnile, kako lahko pričeske pričarajo mladosten videz. Preverite, kako vse lahko dosežete, da boste videti 10 let mlajše!

Lasje so okvir obraza in prava pričeska lahko pomadi

Najpomembneje je, da frizer upošteva obliko obraza, strukturo kosti, tip las in način vzdrževanja pričeske. Trenutno najbolj nosljive pričeske, ki ustrezajo skoraj vsem oblikam obraza, so bob tehnike oziroma paž, najsibo kratek, dolg, asimetričen, saj so dinamične, elegantne, graciozne, mladostne in tudi enostavne za vzdrževanje. Letos so torej zelo modni in nosljivi paži vseh dolžin, “pika na i” pri oblikovanju pričesk so vpletene kite, modno skuštrane pričeske in ležerno skodrani, valoviti lasje.

Dolžina las ni tako zelo pomembna, načeloma pa velja, da naj bi z leti pričeske prehajale v mehkejše linije. Priporočajo se predvsem striženja z veliko teksture, kot so resice, frufruji, stopničasto striženje. Frufru v obliki zavese izgleda denimo nežno, mehko in mladostno, obrazu odpre čisto novo dimenzijo, saj z njim lahko hitro prikrijemo in “omilimo ” leta, ki se kažejo na obrazu. Pri barvanju sta zelo pomembna dejavnika struktura las in polt, mehkobo in mladosten videz pa nam ponuja tudi modna tehnika barvanja “contouring”, tako da so svetlejše barve ob obrazu, in “balayage” za zelo naravni izgled. Barva las naj bo sicer v več barvnih, toplih tonih, kot so čokoladno rjava, medena, karamelna, bakrena, najboljša izbira pa je odtenek ali dva svetlejša barva od naravnih las. Modni trend sivih las v letošnjem letu pogumno prehaja v tople tone, čeprav lahko tudi s sivimi lasmi dosežete mladosten videz, če je pričeska usklajena z osebnim slogom, samozavestjo in splošno urejenostjo.

clanek

Pri doseganju mladostne pričeske so torej ključni osebni slog, samozavest, spoznavanje pravega frizerja, pravilna nega las in vzdrževanje frizure ter seveda dober frizer, ki vas pozna in vam zna svetovati. In čisto nič ne bo narobe – morda celo obratno – če po več letih opazno spremenite pričesko, verjetno boste deležni številnih pohval. Fino pa je tudi, če postanete obenem bolj drzne pri oblačilih – ne bojte se igrivih vzorcev in popestrite videz z živahno ruto, veliko živobarvno ogrlico, bluzo z divjim vzorcem, zlatim krilom, medtem ko bodo k bolj umirjeni opravi odlično pristajali rdeči čevlji z visoko peto in ujemajočo se torbico.

Časa ne morete zavrteti nazaj, lahko pa spremenite odnos. Starajte se s stilom. Sprejmite, da leta bežijo, in se zavedajte, da ste modrejši, zrelejši, da so vas izkušnje oblikovale v čudovito in vsega najlepšega vredno osebo. In ne pozabite – najbolj pomladijo sreča, nasmeh in iskrice v očeh. Zato – imejte se rade, cenite se, bodite Zadovoljne. Lepe ste, ženske ste. Zaslužite si najboljše.

Če vas vsebina zanima in vas zanima, kako lahko tudi obrazna joga, pravilna izbira barv oblačil in zdrava prehrana vplivajo na vaše staranje in izgled, si celoten članek lahko preberete TUKAJ.

KONČNO smo ga dočakali!

Zakorakali smo že globoko v junij in končno smo tudi mi dočakali sonček ☀️ in poletne temperature ?️. Za mnoge ljudi je poletje najljubši letni čas. Večina se nas je že veselila lahkotnih oblačil ?, sončenja na plaži ?️, piknikov v naravi ? in druženjas svojimi najbližjimi. ? Koža je poleti lepo zagorela in naši lasje se posvetijo z zelo naravnimi poudarki. A poletje prinaša tudi težave in nevarnost ⚠️: suhi in poškodovani lasje, sončne opekline in dehidrirana koža.

Tu vam naša ponudba izdelkov Soleilponuja vse, kar si želite poleti – popolno zaščito in pravo oskrbo pred in po sončenju za kožo in lase. ?

POGLEJ PONUDBO IZDELKOV METHODE SOLEIL kot večnamenska UV zaščita z dvojnim delovanjem je rezultat sodobne kozmetične tehnologije, ki ponuja popolno zaščito las in kože. Učinkovito se bojuje tako proti posrednim kot tudi neposrednim učinkom UV-žarkov:

 • 1. Vodoodporni UV-filtriabsorbirajo UVA- in UVB-žarke. Lasje so zaščiteni pred bledenjem in poroznostjo.
 • 2. Polifenoli LA BIOSTHETIQUE izvlečka sončnic nevtralizirajo proste radikale, ki so nastali zaradi svetlobe in UV-žarkov in varujejo notranjost las predpoškodbami.

Ekskluzivni izdelki SOLEIL koži in lasem na soncu ne nudijo le nege in zaščite – lasem magično dajo tudi vonj po poletju, lahkotnost in veselje do življenja. Čutno svežo sestavo dišav je za La Biosthetique v koncept aktivnih sestavin posebej vdelal mednarodno priznan oblikovalec dišav.

Sonc_na_linija_2021___keynote__011

TOP 3 PRODUKTI

soleil-invisible-spray-IG-STORY-min

Prosojni sprej za zaščito pred soncem z visoko zaščito

Preveri

soleil-SHAMPOO-IG-STORY-min

Prosojni sprej za zaščito pred soncem z visoko zaščito

Preveri

soleil-vitaliteexpress-IG-STORY-min

Prosojni sprej za zaščito pred soncem z visoko zaščito

Preveri

Nadaljuj z branjem

Prenovljen salon na ČOPOVI ULICI!

Cenjene stranke!

Z veseljem vam sporočamo, da smo za vas prenovili še en frizerski salon in sicer na Čopovi ulici 2 v središču mesta na Prešernovem trgu. Del ekipe je ostal enak, kot prej, dodali pa smo jim še dodatne “okrepitve” – frizerke iz našega salona na Miklošičevi 20, saj smo s prenovo pridobili več prostih dleovnih mest za frizerske storitve in prav tako za manikiro oz. lakiranje nohtov. V zadnjih letih smo za boljše počutje strank in naših zaposlenih pridno prenavljali naše frizerske in kozmetične salone, saj nova, bolj moderna in svetla podoba salonov omogoča bolj kakovostno delo, prijazen utrip in polepša delo ter počutje v salonih.

Stranke ste vabljene na našo sveže prenovljeno lokacijo, kjer vas že pričakujejo naše frizerske mojstrice: vodja salona Breda ter frizerke Barbara, Tanja in Branka. V modernem ambientu vas bomo z veseljem razvajali, se z vami poveselili ter poskrbeli, da tudi na turoben dan iz salona odidete polni energije in z nasmeškom na obrazu. Poleg klasičnih frizerskih storitev, vas bomo še vedno lahko razvajali s kisikovo terapijo las in lasišča, vam nudili manikiro in navadno ali permanentno lakiranje nohtov, oblikovanje in barvanje obrvi, za moške pa bo na voljo britje in oblikovanje brade.

Da pa naše zveste stranke ob prenovi salona tudi malo obdarimo in razvajamo, vam ponujamo KUPON za 10% POPUST na storitev STRIŽENJE, UMIVANJE in OBLIKOVANJE LAS (velja za ženske, moške in otroke). Kupon pokažite in ga unovčite ob vašem prvem obisku v salonu in velja do 30.06.2021. Vljudno vabljeni!

Naroči se zdaj

Fotografije prenovljenega izgleda salona si lahko pogledate spodaj, še bolj pa bomo veseli vašega obiska v salonu!

 • IMG_1819

 • IMG_1821

 • IMG_1832

 • IMG_1822

Nadaljuj z branjem

Do mladostnega videza z jutranjo nego kože

Ste vedele, da je jutranja nega tista, ki daje koži brezhiben in mladosten videz? Če z večerno nego rešujemo težave na koži, saj se ponoči odvija proces regeneracije, je jutranja nega namenjena zaščiti in ohranjanju vitalnosti. Ker imamo kožo le eno, je pomembno, da si zanjo vzamemo vsaj par minut na dan, ob koncih tedna pa ji lahko privoščimo še piling tretma z globinsko masko.

Predstavljamo vam 5 korakov, ki vam bodo pomagali do brezhibne in sijoče kože. Ustvarite si svojo jutranjo rutino in posvetite svoji koži njenih 5 minut.

Čisčenje kože je prvi in najbolj pomemben korak do zdrave kože. S hidroaktivno kremno peno iz riževih proteinov boste svojo kožo nežno očistili in jo navlažili. Z njo boste nevralizirali izsuševalni učinek vode in ji nudili zaščitni plašč pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

Tonik vlaži in ščiti kožo pred izgubo vlage. Multimineralni koktejl koži daje energijo, svežino in vitalnost, hkrati pa jo čudovito pripravi na nanos naslednjih izdelkov.

Uporaba seruma je za kožo zelo pomembna, saj jo bogati in ji nudi aktivne učinkovine, ki ji jih ponavadi primanjkuje. Vlažilni serum s hialuronsko kislino skrbi za zaščito in vlažnost kože ter jo opazno gladi.

Ker naši koži največkrat primanjkuje vlage, smo v naš izbor vmestili kremo Douceur Sensitive Hydratante. Ta je primerna za vse tipe kože, tudi za zelo suho in občutljivo. Koži nudi sproščujočo nego, njene vlažilne sestavine pa blažijo občutek napetosti kože, jo pomirjajo, hranijo, dajejo elastičnost in svežino.

Med vikendom si vzemite čas za globinsko čiščenje z nežno čistilno piling obrazno masko, ki čisti, opazno gladi in izboljšuje kožo. Kompleks naravnih eteričnih olj kožo oskrbuje z vlago in ji podarja vitalnost.

Izdelki so primerni za vse tipe kože, tudi za najbolj občutljivo.
*Opomba: Izdelki v videu so namenjeni za salonsko uporabo. Iste izdelke nudimo v naši spletni trgovini v manjši in primernejši embalaži za domačo uporabo.

Piškotki spletne strani in spletne trgovine 123

Seznam piškotkov spletne strani https://lassana.si/slo/

OZNAKA PIŠKOTKA

PONUDNIK

ČAS TRAJANJA

OPIS

_ga

Google Analytics

(https://analytics.google.com/)

2 leti

Google Analytics – uporablja se za razlikovanje med uporabniki in sejami. Piškotek se posodobi vsakič, ko se podatki pošljejo Google Analytics.

_gat

Google Analytics

(https://analytics.google.com/)

10 minut

Google Analytics – uporablja se za uravnavanje števila poslanih zahtevkov Google Analytics. Piškotek ne vsebuje informacij o uporabniku.

_gid

Google Analytics

(https://analytics.google.com/)

24 ur

Google Analytics – uporablja se za določitev unikatnih obiskovalcev našega spletnega mesta

PH_HPXY_CHECK

https://www.domovanje.com/podpora/kb/sistemski-piskotek-ph_hpxy_check/

Trajanje seje

Piškotek uporablja varnostni sistem za preprečevanje brute foce napadov in ne omogoča identifikacije posameznega uporabnika.

7ff4c08a8dfdfd860d0c2aad81db9f0f

https://lassana.si/slo/

Trajanje seje

Sistemski piškotek, ki je potreben za normalno delovanje spletne strani

c658e03eabdaf6b7ea2f0763a5bd732d

https://lassana.si/slo/

Trajanje seje

Identifikator seje uporabnika

CookieControl

 

6 mesecev

Zabeleži si izbiro sprejemanja piškotkov

 

Seznam piškotkov spletne trgovine na spletnem mestu https://trgovina.lassana.si

OBVEZNI PIŠKOTKI

OZNAKA PIŠKOTKA

PONUDNIK

ČAS TRAJANJA

OPIS

sid

Appoteka d.o.o.

(www.shopamine.com)

14 dni.

Ohranja stanja uporabnika čez vse podstrani spletnega mesta.

view_prefs

Appoteka d.o.o.

(www.shopamine.com)

1 leto.

Shrani nastavitve uporabnika

intercom.played-notifications

Intercom (https://www.intercom.com/)

Čas trajanja seje.

Beleži katera obvestila podpore strankam je uporabnik že videl.

intercom-state

Intercom (https://www.intercom.com/)

Permanenten.

Omogoča da spletno mesto prepozna uporabnika za namene delovanja pogovornega okna.

 

ANALITIČNI PIŠKOTKI

OZNAKA PIŠKOTKA

PONUDNIK

ČAS TRAJANJA

OPIS

_ga

Google Analytics

(https://analytics.google.com/)

2 leti.

Nastavi unikaten ID uporabniku, ki je potreben za pridobivanje nadaljnjih statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta s strani uporabnika.

_gat

Google Analytics

(https://analytics.google.com/)

1 dan.

Storitev Google Analytics ga uporablja za preverjanje uporabe API-ja (vmesnika za programiranje aplikacij).

_gid

Google Analytics

(https://analytics.google.com/)

1 dan.

Nastavi unikaten ID uporabniku, ki je potreben za pridobivanje nadaljnjih statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta s strani uporabnika.

e.gif

 

Čas trajanja seje.

Uporablja se za razlikovanje različnih uporabnikov, ki spletno mesto obiščejo preko enakega IP naslova.

nQ_visitId

Albacross (https://albacross.com/)

1 leto.

Nastavi unikaten ID za vsako sejo. To omogoča pridobivanje statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta s strani uporabnika.

_hjAbsoluteSessionInProgress

HotJar 
(https://vars.hotjar.com )

30 min

Uporablja se za razlikovanje različnih uporabnikov.

_hjTLDTest

HotJar 
(https://vars.hotjar.com )

Čas  trajanja seje.

Uporablja se za razlikovanje različnih uporabnikov, ki spletno mesto obiščejo preko enakega IP naslova.

_hjiD

HotJar 
(https://vars.hotjar.com )

1 leto

Nastavi unikaten ID za vsako sejo. To omogoča pridobivanje statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta s strani uporabnika.

 

OGLAŠEVALSKI PIŠKOTKI

OZNAKA PIŠKOTKA

PONUDNIK

ČAS TRAJANJA

OPIS

__ar_v4

IDE

Google DoubleClick

(https://doubleclick-advertisers.googleblog.com/)

1 leto.

Optimiziran prikaz oglasov na podlagi gibanja uporabnika po spletnem mestu.

ads/ga-audiences

Google AdWords

(https://ads.google.com)

Čas trajanja seje.

Storitev Google AdWords ga uporablja za ponovno targetiranje posameznikov, ki bi lahko kupili določen izdelek, glede na njihovo obnašanje na različnih spletnih straneh. 

_gcl_au

Google AdSense (https://www.google.com/adsense/)

3 meseci

Google AdSense ga uporablja za namene eksperimentiranja, pri čemer se ugotavlja učinkovitost njihovih oglasov na več spletnih mestih.

c

Google TagManager

(https://tagmanager.google.com)

 

Sinhronizira ID-je uporabnikov in izmenjavo podatkov med različnimi ponudniki oglaševanja

APID

 

APID

 

APIDTS

Google TagManager

(https://tagmanager.google.com)

1 leto.

204 dni.

1 dan.

Vsebuje informacije o tem, kako uporabnik uporablja spletno mesto in katee oglase je morda že videl pred obiskom te spletne strani.

B

Google TagManager

(https://tagmanager.google.com)

1 leto.

Zbira anonimne podatke glede uporabnikovih obiskov spletnih mest (število obiskov, povprečni čas na strani in katere strani so bile naložene). Podatki se uporabljajo za kategorizacijo uporabnikovih interesov ter za izdelovanje profilov.

_fbp

 

fr

Facebook

(https://www.facebook.com/business/)

3 meseci.

Facebook ga uporablja za omogočanje različnih oglaševalskih produktov, kot na primer licitacije oglaševalskega prostora.

 

PIŠKOTKI DRUŽBENIH OMREŽIJ

OZNAKA PIŠKOTKA

PONUDNIK

ČAS TRAJANJA

OPIS

tr

Facebook

(https://www.facebook.com/business/)

Čas trajanja seje.

Facebook ga uporablja za omogočanje različnih oglaševalskih produktov, kot na primer licitacije oglaševalskega prostora.

Paketi storitev 4+1 GRATIS

V današnji družbi čvrsta in lepa koža pomeni vitalnost in zdravje. Veliko dejavnikov, kot so na primer hormonsko neravnovesje, izpostavljenost stresu in z minerali siromašna prehrana, vodijo v prezgodnje staranje kože in koža izgublja čvrstost. Tako se pomlajevanja kože poslužijo že mlada dekleta, ki želijo imeti skrbno negovano kožo, kakor tudi starejše dame, ki želijo mladostnejši videz. Vse večkrat pa se tovrstnih storitev pomlajevanja kože poslužijo tudi moški.

 

Obstaja veliko načinov, da koži povrnemo čvrstost, elastičnost in mladostnejši videz. V naših salonih v ta namen izvajamo KISIKOVO TERAPIJO, RADIOFREKVENČNO TERAPIJO in nekirurški metodi: MIKRO-IGELNO MEZOTERAPIJO in LASETSKO POMLAJEVANJE. Za maksimalni učinek je dobro, da opravimo več tretmajev, se gibljemo in zdravo jemo ter uživamo zadostno količino vode. Za ta namen smo za naše stranke pripravili PAKETE 4 + 1 GRATIS, ki so zelo ugodni.

Nadaljuj z branjem

Nova linija za dolge lase

OD KORENIN DO KONIC: SIJOČI, ZAŠČITENI IN LEPO NEGOVANI LASJE ?

Skoraj vsi si želimo dolgih, zdravih in sijočih las, saj so naraven okras. Da bi ostali lepi od korenin do konic potrebujejo skrbno pozornost in natančno izbrano nego. To je pravi izziv, saj imajo vrhnji deli las, ki so še mladi, zelo drugačne potrebe kot srednji deli las in konice, ki so več let starejši. Tu pridejo prav prvorazredni negovalni izdelki linije Long Hair s posebnimi učinki.Vsaka od njihovih dragocenih sestavin, posebej poskrbi za potrebe dolgih las. Tako lasje ponovno pridobijo substanco, ki so je z leti izgubili, posledično pa vsak las po vsej svoji dolžini ostane sijoč, zdrav in naravno lep.

Dolgi, zdravi in sijoči lasje so naraven okras. Številne ženske in nekateri moški so ponosni na vsak centimeter svoje veličastne “grive” in nanjo gledajo kot na dragocen del svoje privlačnosti. Dejansko lasje določajo naš celotni videz, so naš najpomembnejši dodatek in najbolje izražajo našo osebnost. Lepo negovani dolgi lasje so simbol mladostne vitalnosti. Da bi ostali lepi od korenin do konic potrebujejo skrbno pozornost in natančno izbrano nego. To je pravi izziv, saj imajo vrhnji deli las, ki so še mladi, zelo drugačne potrebe kot srednji deli las in konice, ki so več let starejši.

Ker številna šamponiranja, krtačenja in česanja, mnogo ur sušenja s sušilnikom in ogromno zunanjih obremenitvenih dejavnikov, kot so veter, vremenski vplivi, ogrevan zrak in izpostavljenost soncu, pa tudi drgnjenje ob oblačila, poškodujejo najstarejši del las. Zaščitna povrhnjica se postopno obrabi, drobne lamele se odprejo, lasje postanejo grobi in globlje plasti so neusmiljeno izpostavljene vsem negativnim vplivom. ➡️ Rezultat: lasje se hitro zavozlajo, izgubijo sijaj, postanejo krhki in, v najslabšem primeru, se začnejo lomiti in razcepijo se konice. Tu pridejo prav prvorazredni negovalni izdelki linije Long Hair s posebnimi učinki.

Vsaka od njihovih dragocenih sestavin, ki so prilagojene naravni lasni strukturi, posebej poskrbi za potrebe dolgih las. Lasje ponovno pridobijo substanco, ki so je z leti izgubili.

Posledično vsak las po vsej svoji dolžini ostane sijoč, zdrav in naravno lep.

long 03.hair novicka SALON

LINIJA LONG HAIR profesionalne francoske kozmetike vsebuje:

Pravno obvestilo

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema spletno stran www.lassana.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran je podjetje Lassana d.o.o.

Logotipi blagovnih znamk Lassana, Urban Skin in Chop so varovani kot blagovne znamke po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 45/2001, 96/2002) in mednarodnimi akti ter so registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.lassana.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

Omejitev odgovornosti

Podjetje Lassana d.o.o. se bo trudilo, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar Lassana d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

Lassana d.o.o. se bo trudila za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.

Lassana d.o.o. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih Lassana d.o.o. pridobi na kakršenkoli način preko Spletne strani, so namenjeni izključno za rabo Lassane d.o.o. in jih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004).

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Lassana d.o.o.

Nega kože s kisikovo terapijo

Na tržišču je mnogo možnosti, s katerimi ohranjamo mladosten in svež izgled naše kože, še posebej na predelih obraza, vratu, dekolteja in rok. Ena izmed metod je tudi kisikova terapija, ki jo izvajamo v naših salonih po Ljubljani. Gre za povsem naravno metodo, s katero že z eno terapijo osvežimo ten, z večimi pa pospešimo prekrvavitev in limfni obtok v koži.

Nadaljuj z branjem

Naše blagovne znamke

Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senseritdefiniebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque eu per. In usu latineequidem dolores. Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus placeratper. Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus democritum te nec, ei eosdebet libris consulatu. Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senseritdefiniebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque eu per. In usu latineequidem dolores. Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus placeratper. Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus democritum te nec, ei eosdebet libris consulatu.

Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senseritdefiniebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque eu per. In usu latineequidem dolores. Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus placeratper. Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus democritum te nec, ei eosdebet libris consulatu.

Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senseritdefiniebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque eu per. In usu latineequidem dolores. Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus placeratper. Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus democritum te nec, ei eosdebet libris consulatu.

Podaljševanje las za daljše in bolj polne lase

Podaljševanje las je postopek, s katerim omogočimo polnost ali dodamo dolžino naravnim lasem. Podaljševanje naravnih las je zelo priljubljeno, saj je praktično, končni videz je lep, predvsem pa je postopek podaljševanja ugoden. Ne gre le za daljšanje las, temveč tudi za dodajanje volumna. Tako so podaljški za lase primerni tudi za tiste, ki jim gostota naravnih las ne ustreza in bi želeli polnejši videz svoje pričeske.

Nadaljuj z branjem

Suhi in poškodovani lasje: kaj narediti?

Suhi lasje so nekaj, česar si nihče izmed nas posebej ne želi. Ne samo, da izgledajo pusti in brez življenja, tudi oblikovanje predstavlja večji napor. Z redno in pravilno nego ter preventivnimi koraki lahko preprečimo, da bi do težave prišlo ali pa vsaj bistveno izboljšamo trenutno stanje.

Nadaljuj z branjem

Ekipa Miklošičeve 20, na Dalmatinovi 11

V zadnjih letih smo za boljše počutje strank in naših zaposlenih pridno prenavljali naše frizerske in kozmetične salone. Nova, bolj moderna in svetla podoba salonov omogoča bolj kakovostno delo, prijazen utrip in polepša delo ter počutje v salonih.  Z veseljem vam sporočamo, da smo v minulih mesecih za vas prenovili še en frizerski salon, na Dalmatinovi 11 (zraven pedikerskega salona), kamor se je preselila ekipa salona iz Miklošičeve 20.
Nova lokacija torej in ista ekipa, kot ste jo bili vajeni doslej.

Stranke ste vabljene na našo novo lokacijo, kjer vas že pričakujejo naše frizerske mojstrice: vodja salona Zvonka ter frizerke Lučka, Sonja in Štefka. V modernem ambientu vas bomo z veseljem razvajali, se z vami poveselili ter poskrbeli, da tudi na turoben dan iz salona odidete polni energije in z nasmeškom na obrazu. Poleg klasičnih frizerskih storitev, vas bomo še vedno lahko razvajali s kisikovo terapijo las in lasišča, vam nudili oblikovanje in barvanje obrvi ter barvanje trepalnic.

S prenovo salona smo menjali tudi lasno kozmetiko. Tako sedaj salon uporablja vrhunsko lasno kozmetiko La Biosthetique in vas razvaja z ritualom lepote.

Vljudno vabljeni!

IMG 2296 IMG 2293
IMG 2293 IMG 2286

S kisikom do zdravih in sijočih las

Škodljivi zunanji vplivi, kot so onesnaženje in vse večje sevanje sonca, ter dejavniki stresa pogosto vplivajo na ravnovesje našega lasišča in kože ter izgled naših las. Vse več ljudi potoži, da imajo moteče težave z lasiščem (rdečica, srbečica, vlažno lasišče, občutek napetosti ali prhljaj), občutljivo in tanko kožo in alergije; njihovi lasje pa so krepasti, razmršeni, naelektreni, tanki in brez sijaja.

Nadaljuj z branjem

 • 1
 • 2

2021 © Lassana d.o.o., vse pravice pridržane