Skip to main content

Splošni pogoji kluba zvestobe Lassana

Ti splošni pogoji določajo pogoje včlanitve v klub zvestobe LASSANA in način pridobivanja ter koriščenja točk zvestobe LASSANA. Sprejem teh splošnih pogojev predstavlja sklenjeno pogodbo med LASSANA d.o.o. in imetnikom kartice. Veljavna verzija teh splošnih pogojev je vedno objavljena na:  https://lassana.si/vsebina/2022-klub-zvestobe-lassana/

Članstvo

  1. člen

Član LASSANA Kluba lahko postane vsaka fizična oseba starejša od 15 let, ki pravilno izpolni in podpiše pristopno izjavo ter tako izpolnjeno pristopno izjavo odda v katerikoli poslovalnici LASSANA.  Izdajatelj po preveritvi vsake pristopne izjave, članstvo odobri in posameznik v salonu, kjer oddaj pristopnico prejme svojo kartico LASSANA klub.

V kolikor izdajatelj ugotovi, da je pristopna izjava nepopolna ali da so podatki neresnični, bo pridobitev članstva v klubu zvestobe LASSANA zavrnil. S pridružitvijo LASSANA Klubu se član strinja s Splošnimi pogoji in Pravili zbiralno ugodnostne sheme, ki so kot priloga sestavni del teh splošnih pogojev.

Izdajanje kartice

  1. člen

Izdajatelj in lastnik kartice je LASSANA d.o.o., Cankarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izdajatelj). Izdajatelj izda kartico ob prejemu popolne in podpisane pristopne izjave k programu zvestobe LASSANA Klub. Izjava se šteje za popolno, če so izpolnjeni vsi obvezni podatki in je označeno strinjanje s splošnimi pogoji, kot predvideno na pristopni izjavi.

Kartica se izdaja skladno s podatki, ki so navedeni na pristopni izjavi. Član s podpisom pristopne izjave in strinjanjem s splošnimi pogoji, izrecno jamči, da so podatki navedeni na pristopni izjavi pravilni, celoviti in točni. Član se zavezuje kakršnokoli spremembo podatkov nemudoma sporočiti izdajatelju, ki bo izvedel popravek podatkov in, kadar bo to potrebno, izdal novo kartico zvestobe LASSANA. Obdelava osebnih podatkov, ki jo izvaja Izdajatelj je podrobneje opredeljena v Izjavi o varstvu podatkov, ki je del teh splošnih pogojev.

Uporaba kartice

  1. člen

Kartica zvestobe LASSANA članom omogoča uveljavitev ugodnosti ob koriščenju storitev LASSANA, skladno s temi splošnimi pogoji in zbiralno usodnostno shemo. Člani prejmejo tudi redno obveščanje o posebnih ponudbah, ugodnostih in dogodkov izdajatelja, po izbranem komunikacijskem kanalu (e-pošta, navadna pošta, SMS sporočila).

Kartica je imenska in je prenosljiva samo med družinskimi člani, ki so prijavljeni na enakem naslovu v skupnem gospodinjstvu. Uporablja jo lahko samo član v skladu s Pravili zbiralno ugodnostne sheme ter temi splošnimi pogoji.

Vsakokratna veljavna Pravila zbiralno ugodnostne sheme so javno objavljena in so priloga teh Splošnih določil. Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev in Pravil zbiralno ugodnostne sheme. Vse spremembe so javno objavljene na internetni strani https://lassana.si/vsebina/2022-klub-zvestobe-lassana/. Če član uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, velja, da se z njimi strinja. V kolikor se član ne strinja s spremembo, ima možnost preklicati članstvo v klubu zvestobe LASSANA.

  1. člen

Član je dolžan kartico zvestobe predložiti ob koriščenju storitev, pred plačilom storitev. Po izdaji računa s strani izdajalca  koriščenje ugodnosti ni več mogoče.Koriščenje ugodnosti tudi ni mogoče brez predložitve kartice zvestobe LASSANA na prodajnem mestu. Podrobneje je koriščenje točk opredeljeno v Pravilih zbiralno ugodnostne sheme.

  1. člen

Član se zavezuje kartico zvestobe LASSANA uporabljati skladno z njenim namenom in temi splošnimi pogoji poslovanja. Član je dolžan kartico zvestobe varovati po svojih najboljših močeh in kartico zaščititi pred krajo, poškodbami in/ali zlorabo. Član kartice zvestobe LASSANA ne sme deliti s tretjimi osebami in ne sme omogočiti uporabe njegove kartice s strani tretjih oseb.

Preklic, izguba, poškodba in prenehanje pravice uporabe

  1. člen

Članstvo v Klubu lahko imetnik kartice prekliče s pisno izjavo, ki jo pošlje na naslov LASSANA d.o.o.., Cankarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana, s pripisom “LASSANA Klub” ali na e-naslov info@lassana.si. S članstvom povezani osebni podatki bodo izbrisani v 15 dneh po prejemu zahtevka.

  1. člen

V primeru, da pride do poškodbe, izgube ali odtujitve kartice zvestobe LASSANA, je dolžan član o tem nemudoma obvestiti izdajatelja, ki bo onemogočil uporabo takšne kartice in članu omogočil izdajo nove kartice. Izdajatelj si pridržuje pravico, da zaračuna razumne stroške izdelave nove kartice v višini 10 EUR, za člana, ki v enem ugodnostnem obdobju, kot je opredeljeno s temi splošnimi pogoji, zaprosi za izdelavo nove kartice zvestobe že drugič. Točke, ki jih je član imel na kartici zvestobe, ki je izgubljena, poškodovana, odtujena in/ali kako drugače uničena se prenesejo na novo kartico zvestobe.

Izdajatelj ne odgovarja za kakršnokoli koriščenje točk, ki bi jih na kartici zvestobe LASSANA koristile tretje osebe, četudi je do koriščenja točk prišlo po odtujitvi kartice, kot je opredeljeno v zgornjih odstavkih tega člena. Izdajatelj ni dolžan preverjati istovetnosti posameznika ob koriščenju točk zvestobe in ne prevzema nikakršne odgovornosti, ki bi članu lahko nastala ob odtujitvi, izgubi, poškodovanju ali kakršnikoli drugi zlorabi oz. uničenju njegove kartice zvestobe LASSANA.

Izgubo, poškodbo ali krajo kartice, kot opredeljeno v členu 6 teh splošnih pogojev, član takoj, ko je to možno, sporoči na naslov LASSANA d.o.o., Cankarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana, s pripisom “LASSANA Klub”, ali na e-naslov info@lassana.si ali na telefonsko številko 01 422 4640.

  1. člen

Izdajatelj si pridržuje pravico, da članu, ki kakor koli krši splošna določila, brez obrazložitve odpove nadaljnjo uporabo kartice in jo razglasi za neveljavno. O tem izdajatelj imetnika pisno obvesti. Ob preklicu kartice preneha pravica do koriščenja ugodnosti izhajajočih iz predhodne uporabe kartice. Izdajatelj kartico prekliče tudi, če je od zadnjega nakupa člana minilo več kot dve leti.

Delovanje sistema

  1. člen

Izdajatelj se zavezuje po najboljših močeh zagotavljati delovanje sistema kartic zvestobe, vendar ne jamči za takšno delovanje. Uporaba kartice zvestobe je vezana na delovanje blagajniškega sistema izdajatelja, kjer lahko pride do tehničnih okvar. V primeru tehničnih okvar blagajniškega sistema uporaba kartice zvestobe ni mogoča.

Izdajatelj ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi članu lahko nastala zaradi nemožnosti uporabe kartice kluba zvestobe LASSANA.

PRAVILA ZBIRALNO UGODNOSTNE SHEME

Zbiralno ugodnostno obdobji

Obstajata 2 zbiralno ugodnostno obdobji. Prvo se prične s 1. februarjem in zaključi 31. julija; Drugo bonitetno obdobje pa se prične s 1. avgustom in zaključi 31. januarjem. Neizkoriščene točke v preteklem obdobju se ne prenašajo v novo obdobje.

Zbiranje točk oz. LASSKOV

Točke se imenujemo LASSKI. Ob plačilu katerekoli storitve v salonih Lassana zbirate LASSKE, ki so enaki višini zneska na računu 1 € je vreden 1 LASSEK. Točke se ne zbiraju pri nakupu darilnega bona ali paketa storitev.

Koriščenje točk

Član lahko koristi zbrane točke v obliki vrednostnega popusta pri nakupu produktov ali akcijskih storitev pri naslednjem nakupu, kot je to določeno v Seznamu ugodnosti. Član lahko koristi ugodnost v obliki popusta le, če ima zbranih vsaj toliko točk kot je predstavljeno na spodnjem seznamu.

50 LASSKOV

2,00 € popusta pri naslednjem plačilu

200 LASSKOV

10,00 € popusta pri naslednjem plačilu

500 LASSKOV

30,00 € popusta pri naslednjem plačilu

Član, ki želi koristiti točke, je dolžan o tem, še pred izdajo računa, obvestiti prodajno osebje. V kolikor član osebja ne obvesti pravočasno, član točk ne more koristiti.

Seznam ugodnosti v obliki popusta je dostopen v vseh poslovalnicah in na spletni strani izdajatelja https://lassana.si/vsebina/2022-klub-zvestobe-lassana/. Zbranih točk ni možno unovčiti za nakup darilne kartice ali izplačilo gotovine. Unovčitelj darilne kartice pa prejme točke, ob koriščenju storitev, v vrednosti unovčene storitve, v kolikor je član kluba zvestobe LASSANA.

Evidentiranje števila zbranih točk

Na vsakem izdanem računu članu je izpisano število zbranih točk v predhodnih nakupih, številno prejetih točk s tekočim nakupom, število koriščenih točk in novo stanje zbranih točk.

Prenos točk med nosilci kartic ni mogoč. Nosilec kartice nabira in koristi točke.

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Lassana d.o.o., kot izdajatelj kartice zvestobe LASSANA, obdeluje osebne podatke za namene in na pravni podlagi kot so opredeljeni v tem poglavju. Izdajatelj je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi pridobitve članstva in koriščenja ugodnosti. Izdajatelj osebne podatke uporablja za naslednje namene:

Namen Pravna podlaga Vrste osebnih podatkov Rok hrambe
Pridobitev kartice zvestobe in vzdrževanje članstva Pogodbeno razmerje Kot razvidno na prijavnici, podatki o članski kartici Ves čas trajanja članstva
Izvajanje obveščanja po izbranih komunikacijskih kanalih Pogodbeno razmerje Ime, priimek in izbrani komunikacijski kanal, kot ga na prijavnici izbere član Ves čas trajanja članstva
Izvajanje prilagojenega komuniciranja Soglasje Ime, priimek, datum rojstva, spol, izbrani komunikacijski kanali, zgodovina nakupov in storitev, kjer je bila uporabljena kartica zvestobe Lassana, datum in čas termina koriščenih storitev Do preklica
Statistične analize Zakoniti interes Uporaba agregiranih podatkov, ki posameznika ne identificirajo Uporaba agregiranih podatkov, ki posameznika ne identificirajo
Uveljavitev pravnih zahtevkov in varstvo naših pravic Zakon Nabor podatkov je odvisen od situacije 10 let od dokončne razrešitve zahtevka

 

Pri obdelavi osebnih podatkov uporabljamo pogodbenega obdelovalca, ki nam omogoča delovanje kluba zvestobe.

Več o pogodbenih obdelovalcih, zaščitnih ukrepih, s katerimi varujemo vaše osebne podatke, in vaših pravicah glede obdelave pa najdete v naši politiki zasebnosti.

Za preklic soglasja ali dodatna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na izdajatelja na: info@lassana.si.